Aviso Legal

BTM SOUND S.L. (des d'ara "el titular") insta a l'usuari d'aquest lloc web (des d'ara "l'usuari") que llegeixi els aspectes legals que a continuació s'exposen. El fet de navegar per aquest lloc web implica el seu coneixement i acceptació per part de l'usuari. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la Llei 34/2002 de 11 de juliol sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) i el Reial Decret Legislatiu 1/1996 de 12 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, el titular informa a l'usuari dels següents aspectes legals:

Protecció de dades

 1. Les dades que es recullin en aquest lloc web passaran a formar part dels fitxers propietat del titular.
 2. L'usuari és l'únic responsable de la procedència, titularitat, totalitat, contingut, veracitat i exactitud de les dades així com de la informació facilitada pel mateix per a les finalitats previstes en aquest lloc web, les quals estaran subjectes a una estricta política de confidencialitat i privacitat. El titular no assumirà cap responsabilitat respecte a la informació i continguts facilitats per l'usuari.
 3. El titular es compromet que les dades siguin utilitzatdes per a l'exclusiva gestió i realització del tràmit o inscripció demandats, d'acord amb la legislació vigent aplicable a cada moment.
 4. El titular es compromet a no facilitar les dades de l'usuari a cap altra persona física o jurídica sense el seu consentiment explícit, ni tampoc a fer un ús inadequat de les mateixes.
 5. El titular es compromet a aplicar a les seves instal·lacions, sistemes i fitxers les mesures que siguin necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, comunicacions i/o transaccions produïdes a conseqüència de la navegació o del propi registre en aquest lloc web.
 6. El titular es compromet al secret professional respecte a les dades incloses en els fitxers, obligació que subsistirà fins a després de finalitzar la relació amb l'usuari. Aquest deure secret afecta a tot el personal que pugui accedir i gestionar les dades que ha facilitat l'usuari registrat. 
 7. El titular informa que en cap cas s'utilitzaran cookies per a l'adquisició de dades personals identificatives, reservant-se el seu ús únicament per a facilitar l'accés a la pàgina web.
 8. El fet d'implementar qualsevol dels formularis habilitats en aquest lloc web implica l'acceptació per part de l'usuari de totes les clàusules que s'indiquen. Aquest podrà exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant una sol·licitud a les instal·lacions del titular.

Condicions d'ús

 1. El titular no es responsabilitza de la qualitat de la navegació ni de la velocitat d'accés. Tot usuari que accedeixi a aquest lloc web es compromet a fer-lo conforme a la llei, la moral i l'ordre públic, quant a l'accés i la navegació.
 2. Es prohibeix la introducció de virus que puguin perjudicar a aquest lloc web en si o a tercers. La navegació realitzada per l'usuari estarà sota la seva responsabilitat. De la mateixa manera, es prohibeix l'enviament i/o la transmissió de qualsevol tipus de material violent, amenaçador, difamatori, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob, pornogràfic o en qualsevol manera ofensiva que constitueixi o fomenti conductes que puguin ser contràries a les lleis vigents.
 3. El titular ha pres totes les precaucions per a evitar la propagació de virus informàtics. Encara així es recomana que el receptor de tot missatge informàtic realitzi els seus propis controls. El titular no acceptarà cap responsabilitat per danys que es puguin sofrir per aquests factors.
 4. La responsabilitat de l'ús de la informació continguda en aquest lloc web és de l'usuari. El titular no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest lloc web i dels programes que incorpora. Els enllaços (links) i hipertexto que possibilitin, a través d'aquest lloc web, accedir a l'usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control del titular.
 5. El titular es compromet a no remetre comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent sense identificar-les com comunicació comercial i sense que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes. A aquests efectes no serà considerada com comunicació comercial tota la informació que s'enviï als clients del titular sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent, així com l'acompliment de les tasques d'informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb l'empresa.
 6. El titular podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda en aquest lloc web, així com la seva configuració i presentació.

Propietat intel·lectual

 1. El titular no permet, ni total ni parcialment, la reproducció, publicació, divulgació, tractament informàtic, distribució, difusió, modificació, ús comercial, transformació o descompilació en qualsevol suport o format de cap dels elements d'aquest lloc web sense el seu permís previ i per escrit. L'usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb qualsevol altre fi.
 2. Els noms comercials, marques, logotips o signes distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en aquest lloc web estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial dels seus titulars.